Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek Statek Slunečnice umístěných na webovém rozhraní www.statekslunecnice.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností:

CENTRUM STATEK SLUNEČNICE, s.r.o., se sídlem Mnichov 36, 440 01 Libčeves
IČ: 05744334
DIČ: CZ05744334 plátce DPH
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C38916/SL1/KSUL notářský zápis NZ 18/2017
adresa pro doručování: Mnichov 36, 440 01 Libčeves
telefonní číslo: +420 739 176 933
kontaktní e-mail: info@statekslunecnice.cz

jako poskytovatelem služeb
a vámi jako odběratelem služeb

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme poskytnout vám službu uvedenou v objednávce a vy se zavazujete uhradit nám náklady se službou spojené, včetně případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby a s poskytnutím služby, uvedených v objednávce.

1.1. Jaké služby poskytujeme?

Organizujeme besedy s Ivou Adamcovou (dále jen „besedy“) a nabízíme dárkové poukazy na tyto besedy, nabízíme ubytování ( dále jen „služby“) a prodej produktů.

1.2. Je vám poskytována ochrana dle spotřebitelského práva?

Ochranu dle spotřebitelského práva vám v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, poskytujeme. V opačném případě se na vás ochrana spotřebitele také vztahuje.

1.3. Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

– těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti včetně reklamací;

– Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

– podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e‑mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

– objednávkou a jejím přijetím z naší strany.

a v otázkách zde neupravených také zejména následujícími právními předpisy:

– zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

– zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem);

– zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uvedena prezentace jednotlivých služeb včetně stručného popisu jejich obsahu a případných doplňkových plnění. Náklady včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace služeb (a dárkových poukazů) je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména označení objednávané služby a vaše kontaktní údaje.

Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Objednat“ bude již vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte náklady.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3. těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e‑mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi v souladu s článkem 4 obchodních podmínek.

2.5. Mohou se náklady uvedené na webovém rozhraní měnit?

Pokud náklady uvedené ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již nejsou aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky nemá vliv změna nákladů, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení výše nákladů na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za úhradu těchto zcela zjevně chybných nákladů.

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu s tím souvisejících nákladů.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

 1. PODMÍNKY ÚHRADY NÁKLADŮ

3.1. Jakými způsoby můžete uhradit náklady?

Náklady můžete uhradit především bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto případné poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná výše nákladů, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost úhrady nákladů?

V případě bezhotovostní platby je úhrada nákladů splatná do 30 dnů přede dnem poskytnutí služby (případně dnem začátku poskytnutí služby) od přijetí objednávky. Váš závazek uhradit náklady je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet, nejpozději však před poskytnutím služby.

Vezměte na vědomí, že neuhradíte-li náklady služby do doby splatnosti, vaše objednávka se ruší a nejsme povinni vám službu poskytnout.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Úhrada nákladů je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR).

3.4. Jak vystavujeme potvrzení o daru?

V případě vašeho zájmu o vystavení darovací smlouvy nás, prosím, kontaktujte, nebo nás o vystavení požádejte v rámci objednávky.

 

 1. ZMĚNA A ZRUŠENÍ SMLOUVY

4.1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud vám tato plnění poskytujeme v určeném termínu, bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.

4.2. Vezměte na vědomí, že v případě dárkového poukazu nespočívá jeho obsah v trvalém nabytí vlastnického práva k dárkovému poukazu, ale ve vašem oprávnění na plnění, které je na dárkovém poukazu uvedeno. Samotný dárkový poukaz má tak povahu nároku na plnění. Z tohoto důvodu nemáte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste dárkový poukaz v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy využili.

Objednáním dárkového poukazu tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

4.3. Od smlouvy o nákupu dárkového poukazu můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření (pokud jste dárkový poukaz v průběhu 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy nevyužili). Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat společně s dokladem prokazujícím nákup dárkového poukazu na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Dárkový poukaz nám nemusíte zasílat zpět. Při odstoupení od smlouvy provedeme zneplatnění dárkového poukazu tak, aby jej nebylo možné použít.

Veškeré přijaté peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání dárkového poukazu) vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali.

4.4. V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu objednávaných služeb (např. v případě zájmu o jiný termín) nás bezodkladně kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s námi.

4.5. V případě zrušení objednávky z vaší strany více než 15 dní před poskytnutím služby se nejprve pokusíme společně najít náhradní osobu, která by se poskytované služby účastnila. Pokud takovou osobu najdeme, máme právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsme v souvislosti s tím vynaložili. Pokud takovou osobu nenajdeme, můžete po dohodě s námi odstoupit od smlouvy a obdržet zpět uhrazené náklady. Pokud objednávku zrušíte méně než 15 dnů před poskytnutím služby, vyhrazujeme si právo požadovat úhradu stornopoplatku ve výši 100 % nákladů.

4.6. Pokud v průběhu poskytování ubytování vypovíte smlouvu, vyhrazujeme si právo požadovat úhradu stornopoplatku ve výši 100 % nákladů.

4.7. Vyhrazujeme si právo provést nezbytně nutné změny v parametrech služby uvedených v objednávce, zejména upravit obsahovou náplň služby či změnit termín poskytnutí služby. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby. O veškerých změnách vás budeme informovat e-mailem.

4.8. Termín poskytnutí služby nebo její obsahovou náplň můžeme změnit nejpozději dva pracovní dny před původním termínem konání. Pokud se změnou termínu nebo obsahové náplně nesouhlasíte, máte právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit stornopoplatek.

4.9. Vyhrazujeme si právo službu zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor konání služby, onemocnění přednášejícího apod.). Bude-li z důvodu neočekávané a nepředvídatelné události nutné zkrátit dobu trvání služby o více než 20 %, máte nárok na vrácení poměrné části nákladů.

4.10. Při zrušení služby či odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran vám budou uhrazené náklady (snížené o případné stornopoplatky) nebo jejich poměrná část vrácena na účet, který nám pro tento účel sdělíte nebo ze kterého jsme platbu přijali, a to do 14 dnů ode dne zrušení služby či odstoupení od smlouvy. Po vzájemné dohodě je možné použít vámi zaplacené náklady jako zálohu na úhradu nákladů jiného termínu poskytnutí služby.

 

 1. PODMÍNKY ÚČASTI NA SLUŽBĚ

5.1. Poskytování služeb se koná v termínech a na místech uvedených na webovém rozhraní.

5.2. V případě ubytování vám odevzdáme ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistíme nerušený výkon vašich práv spojených s ubytováním.

5.3. Právo na účast na besedě můžete volně postoupit na třetí osobu.

5.4. Účastí na besedě vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách či na webovém rozhraní a pokyny přednášejícího či pořadatele, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit řádné poskytnutí služby.

5.5. Každý účastník je v průběhu besedy povinen zejména:

– dodržovat všechny pokyny přednášejícího;

– nenarušovat průběh besedy hlukem či jiným nevhodným chováním;

– nevyrušovat ostatní účastníky;

– chovat se k přednášejícímu a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;

– počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví přednášejícího či třetích osob;

– dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se beseda pořádá;

– zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu besedy.

5.6. V případě porušení článku 5.4 a 5.5 vám může být odepřeno právo další účasti na besedě bez nároku na vrácení nákladů.

5.7. Pokud do prostor, kde se koná beseda, vnesete věc, jste povinni odložit ji na místě k tomu určeném (dle našich pokynů). V případě, že dojde ke ztrátě či poškození věci, která nebyla na takovém místě odložena, nejsme odpovědni k náhradě způsobené škody na této věci.

5.8. Pokud to bude zakázáno přednášejícím, je v průběhu besedy zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy besedy. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem úplatně šířit, zpřístupňovat či jinak jakýmkoliv jiným způsobem poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezúplatně.

5.9. Máme právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy z besedy, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků. Tyto záznamy jsme oprávněni zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na besedě dáváte vy i případní další účastníci svolení se zachycením a s rozšiřováním své podoby ve smyslu §§ 84 a 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.

5.10. Obsah besedy a případné materiály poskytované v rámci besedy jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem přednášejícího nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.

5.11. Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu s autorským zákonem. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme za porušení našeho autorského práva mimo jiné právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 

 1. DODÁNÍ A UPLATNĚNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

6.1. Jakým způsobem vám bude dárkový poukaz dodán?

Zaplacený dárkový poukaz vám zašleme ve formátu PDF na vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce popř. na základě dohody poštou s informací o doplatku poštovného.

6.2. Jak lze čerpat plnění uvedené na dárkovém poukazu?

Pro poskytnutí plnění, které je uvedeno na dárkovém poukazu, je nutné dárkový poukaz, který vám byl na základě vaší objednávky zaslán, u nás uplatnit. Na dárkovém poukazu jsou uvedeny zejména následující údaje:

– popis služby, která je předmětem dárkového poukazu;

– jméno osoby, která je dárkový poukaz oprávněna čerpat;

– naše identifikační údaje, včetně případné adresy, kde lze dárkový poukaz uplatnit;

– doba platnosti dárkového poukazu;

– unikátní číselný kód dárkového poukazu;

– způsob, jakým lze dárkový poukaz uplatnit.

6.3. Je uplatňování dárkového poukazu nějak omezeno?

Dárkový poukaz lze čerpat pouze jednou. Dárkový poukaz je nepřenosný a nepřevoditelný na jinou osobu.

Doba, po kterou lze dárkový poukaz uplatnit, je omezená. Dárkový poukaz je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

Pokud se dárkový poukaz vztahuje na službu, jejíž poskytnutí je podle právních předpisů podmíněno dosažením určitého věku (např. 18 let), může jej uplatnit pouze taková osoba, která tyto podmínky splňuje.

Doporučujeme nás před čerpáním dárkového poukazu kontaktovat a zajistit si rezervaci vybraného termínu. Bez rezervace by mohlo dojít k tomu, že službu nelze z kapacitních důvodů v požadovaném termínu poskytnout.

6.4. Kdy můžeme dárkový poukaz odmítnout?

Vezměte na vědomí, že v určitých situacích můžeme odmítnout dárkový poukaz akceptovat a tedy plnění neposkytnout. Jde o případy, kdy:

– dárkový poukaz byl předložen po uplynutí platnosti;

– dárkový poukaz byl již jednou vyčerpán;

– dárkový poukaz byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy;

– poskytnutí plnění osobě, která dárkový poukaz uplatnila, by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.1. Za jaké vady poskytovaných služeb odpovídáme?

Odpovídáme za to, že služby při poskytnutí nemají vady, a že jsou poskytnuty ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

– odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní;

– je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po uvedenou dobu;

– je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;

– je v souladu s požadavky právních předpisů.

O vadu se nejedná, pokud služba pouze neodpovídá vaší představě, ale byla vám poskytnuta ve shodě se smlouvou dle předchozí věty.

7.2. Jaká je záruční doba poskytovaných služeb?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co jste se o nich dozvěděli. Vadu služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne jejího poskytnutí.

7.3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

 1. a) bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu poskytování služby);
 2. b) přiměřené snížení výše nákladů;
 3. c) odstoupení od smlouvy (pouze v případě, nelze-li vadu odstranit).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

7.4. Kdy nelze reklamaci uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

– jste o vadě před poskytnutím služby věděli; nebo

– jste vadu sami způsobili, zejména porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.

7.5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, e-mailem, telefonicky či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služby spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace (včetně případného odstranění vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

8.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

8.2. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat služby, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

8.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 10.2. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

10.2. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se námi poskytovaných služeb, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19. 6. 2019